Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1211/2018

Изх. №4039(4)/27.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ от „нива“ в „за закрит плувен басейн“

Възложител:„АЛФА-2005“ ООД, ЕИК 101681823

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 4039/20.11.2018 г. и вх. № 4039(1)/05.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ от „нива“ в „за закрит плувен басейн“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград е с площ 1388 кв.м., начин на трайно ползване „нива“ и попада в Устройствена зона „Озс2“ спрямо Общия устройствен план на община Банско.
С ПУП – ПЗ се предвижда разделяне на имота и образуване на два нови поземлени имоти с идентификатори 21498.157.14 и 21498.157.15. С плана се предвижда новообразуваният ПИ с идентификатор 21498.157.14 и площ 599 кв.м да се отреди за „закрит плувен басейн“, като се запазва устройствената зона „Озс2“, а другият имот да запази земеделското си предназначение. Закритият плувен басейн ще бъде част от съществуващ комплекс за балнеолечение, спорт и отдих, изграден в съседен имот с идентификатор 21498.157.2 по одобрени КККР на гр. Добринище.
Басейнът ще се водоснабдява с минерална вода от Сондаж 3 „Плажа“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 21498.157.2 (съседен на имота, собственост на възложителя), съгласно Разрешително за водовземане на минерална вода № МВ -001- Д/26.07.2013 г, издадено от кмета на Община Банско. Водоснабдяването с вода за питейно- битови нужди ще се осъществи от водопровод минаващ по ул. „Десилица“ и водопроводно отклонение през ПИ 21498.157.7 (собственост на възложителя). Битовите отпадъчните води и отпадъчните води от басейна ще се заустват в канализацията на населеното място. Електрозахранването на новообразуваният имот ще се осъществи от ел. разпределителната мрежа на населеното място.Транспортният достъп ще се осъществява през съседен имот (собственост на възложителя).
С Решение № 830 по Протокол № 41/27.09.2018 г. от проведено заседание на Общински съвет – гр. Банско е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ от „нива“ в „за закрит плувен басейн“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона: „Озс2“, височина на застрояване – до 10.00 м.; Кинт -1.2; плътност на застрояване – максимум 50%; плътност на озеленяване – минимум 50%.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид това, че ПУП попада в територия с влязъл в сила с Решение № 305 по Протокол 18 от 28.12.2016 г. на Общински съвет – Банско ОУП на община Банско¸ за който е проведена процедура по ЕО и ОС, съгласуван със Становище № БД- 02/01.10.2015 г. на основание чл. 26, ал. 1 от Наредбата за ЕО и предвижданията на плана (конкретно предназначение на имота, показатели и начин на застрояване) са в съответствие с ОУП.
Предвид гореизложеното за „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград от „нива“ в „за закрит плувен басейн“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че плана е допустим с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 7, т. 8, т. 9 и т. 10 от становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №4039(3)/21.12.2018 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 21498.157.12, местност „Благиица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“ от „нива“ в „за закрит плувен басейн “ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-474(1)/20.12.2018 г.на директорът на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград