Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1223/2018

Изх. №4367(1)/27.12.2018 г.

“Технологични планове за залесяване от 2018 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Гърмен“, землище на с. Горно Дряново и с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград“.

Възложител:ТП ДГС – ГЪРМЕН

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4367/19.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираните планове за залесяване, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Технологични планове за залесяване от 2018 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Гърмен“, землище на с. Горно Дряново и с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложените технологични планове за залесяване се предвижда възстановяване на гори след възникнал пожар през 2017 г. в подотдели 378/ч (иглолистна култура от бял бор), 377/н (сем. ест. насаждение от бял и черен бор) и възстановяване на гори след засягане на насаждение от корояд през 2016 г. в подотдел 176/в (иглолистна култура от бял бор). Почвоподготовката и залесяването ще се извършат през 2019/2020 г. в подотдели 176/в на площ от 1 дка, 378/ч на площ от 9 дка и 377/н на площ от 14 дка. Предвижда се залесяване на предвидените площи с фиданки от бял бор.
Горецитираните подотдели, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Подотдел 176/в попада в границите на защитена зона BG0001030 “Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 “Родопи Западни”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявените “Технологични планове за залесяване от 2018 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Гърмен“, землище на с. Горно Дряново и с. Осиково, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград