Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1226/2018

Изх. №4385(1)/27.12.2018 г.

уведомление за проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.533, местност „Сърчалийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“.

Възложител: И. Н. П.

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. №4385/20.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горе цитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.533, местност „Сърчалийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 43699.57.533, предмет на плана попада в земи от горския фонд – собственост на ЮЗДП ТП „Държавно горско стопанство Сандански“. От ЮЗДП ТП ДГС „Сандански“ е представено становище с изх. №10-07-2/10.12.2018 г., с което се дава съгласие на Иван Николов Филипов за закупуване на имот с идентификатор 43699.57.533 по реда на §5 от ПЗР на Закона за горите, във връзка с § 123 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за горите (обн. ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 29 и 34 от 2006 г.).
Съгласно представената информация основната цел на ПУП-ПРЗ е промяна на предназначението на имот с идентификатор 43699.57.533, площ 95 м2 и начин на трайно ползване от „друг вид дървопроизводителна гора“ в за „вила”, при спазване на показателите за устройствена зона „рекреационна, за курортни дейности“: плътност на застрояване – 30 %; озеленяване – 50 % и кинт – 1.5.
В имота е изградена вилна сграда с площ 28.5 м2. Съществуващата сграда се запазва и не се предвижда ново строителство. Имотът е захранен с ел. енергия. За питейни нужди се доставя бутилирана вода. За отвеждане на отпадъчните води ще бъде изградена изгребна яма в имота. Достъп до имота се осъществява по съществуващи горски пътища.
В тази връзка не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени границите на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.533, местност „Сърчалийца“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с отреждане за „вила“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 481/19.12.2018 г./