Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1228/2018

Изх. №3580(11)/28.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.116.63 в местността „Проефски чифлик - Ш.39“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“.

Възложител: А. Е. Л., Т. Д. С.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3580/15.10.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.116.63 в местността „Проефски чифлик - Ш.39“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две жилищни сгради, всяка със застроена площ 150 м2 в имот с идентификатор 04279.116.63 с площ 2500 м2 с начин на трайно ползване „ливада“. Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник с прогнозна дълбочина до 6 - 8 м. Формираните битови отпадъчни води от сградите ще бъдат включени във водоплътна изгребна яма в имота. Захранването на жилищните сгради с електроенергия ще се осъществи чрез изграждане на трансформаторен пост в имота. Захранването на ТП ще се осъществи чрез подземно полагане на кабелна линия 20 kV до съществуващ ВЕЛ „Чифлик“, захранващ ТП „Бриколаж“. За осигуряване на достъп до имот с идентификатор 04279.116.63 е дадено съгласие за преминаване от община Благоевград, през имот с идентификатор 04279.117.23 (за др. вид водно течение, водна площ, съоръжение).
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че ИП е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 7 от становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, с изх. №П-01-412(5)/27.12.2018 г. на директорът на БДЗБР.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.116.63 в местността „Проефски чифлик - Ш.39“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-412(5)/27.12.2018 г. на директорът на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 481/19.12.2018 г./