Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №20/2019

Изх. №424(1)/14.01.2019 г.

инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 20331.72.5, местност „Решманица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Т. И.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 25/04.01.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 20331.72.5, местност „Решманица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За „Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. № 2998(1)/01.09.2016 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда увеличаване на площта на земеделското стопанство, чрез изграждане на 2 броя оранжерии от дървен материал, на площ 0,505 дка в поземлен имот с идентификатор 20331.72.5 с площ 0,736 дка с НТП: „нива“, в които ще се отглежда пипер.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания и популации на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Увеличаване площта на земеделско стопанство чрез изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 20331.72.5, местност „Решманица“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград