Съдържание

Посетители

В момента има 267  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №45/2019

Изх. №154(1)/25.01.2019 г.

изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Ш. М. К.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №154/17.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Изменението на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с писмо с Изх. №3099(1)/17.07.2008 г. на РИОСВ – Благоевград, издадено в съответствие с действащата към момента нормативна уредба по околна среда, възложителят е информиран, че за същото не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и че инвестиционното предложение не подлежи на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация, към настоящия момент в имота е изградена модулна бензиностанция с навес със застроена площ 51 кв. м, заедно с подобекти ел.кабел НН и водопровод. Имотът е водоснабден и електроснабден от съществуващите мрежи на селото. Образуваните отпадъчни води се заустват в изградената канализационна система на с. Корница. Транспортния достъп се осъществява по четвъртокласен път.
С настоящото изменение се предвижда да бъде реализирано първоначалното предвиждане за изграждане на мотел и магазин, както и да бъде изградена и модулна газостанция, изцяло в границите на имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград с площ 2.601 дка.
С изменението не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на инженерната техническа и пътна инфраструктура.
Така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Изменението на инвестиционното предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвижданията, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, мотел и магазин в имот №000333, местност „Мамал дол“, землище на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри и предвиждания за изменението на горецитираното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград