Съдържание

Посетители

В момента има 257  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №46/2019

Изх. №214(1)/25.01.2019 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта/провеждане на техническа сеч/ през 2019 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Благоевград - отдели, подотдели 153 „о1“, 97 „10“, 97 „5“, 98 „2“, 85 „2“, 85 „3“, 85 „5“, 86 „6“, 86 „8“, 86 „11“, 87 „5“, 326 „д“, 80 „ф“, 80 „х“, 122 „д“, 123 „б“, 123 „а“, 124 „ж“, 124 „з“, 124 „е“, 125 „а“, 125 „б“, 125 „в“, 125 „д“

Възложител: ЮЗДП ТП ДГС БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №214/22.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта/провеждане на техническа сеч/ през 2019 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Благоевград - отдели, подотдели 153 „о1“, 97 „10“, 97 „5“, 98 „2“, 85 „2“, 85 „3“, 85 „5“, 86 „6“, 86 „8“, 86 „11“, 87 „5“, 326 „д“, 80 „ф“, 80 „х“, 122 „д“, 123 „б“, 123 „а“, 124 „ж“, 124 „з“, 124 „е“, 125 „а“, 125 „б“, 125 „в“, 125 „д“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на план-извлечението се явяват горецитираните отдели, подотдели попадащи в землището на село Еленово (отдели, подотдели 153 „о1“ и 326 „д“), град Благоевград (отдели, подотдели 97 „10“, 97 „5“, 98 „2“, 85 „2“, 85 „3“, 85 „5“, 86 „6“, 86 „8“, 86 „11“, 87 „5“), село Дъбрава (отдел, подотдели 80 „ф“, 80 „х“) и село Горно Хърсово (отдели, подотдели 122 „д“, 123 „б“, 123 „а“, 124 „ж“, 124 „з“, 124 „е“, 125 „а“, 125 „б“, 125 „в“, 125 „д“), община Благоевград, област Благоевград.
Съгласно представената информация и документация, настоящото план-извлечение се инициира във връзка с необходимост от извеждане на техническа сеч под електропровод в отдели, подотдели 153 „о1“, 97 „10“, 97 „5“, 98 „2“, 85 „2“, 85 „3“, 85 „5“, 86 „6“, 86 „8“, 86 „11“, 87 „5“, 326 „д“, 80 „ф“, 80 „х“ и за осветление на път в останалите отдели, подотдели. Предвидено е техническата сеч да се изведе с интензивност 100% върху площи в размер както следва:
 в отдели, подотдели 153 „о1“, 85 „5“, 86 „8“, 86 „11“, 326 „д“, 80 „ф“, 122 „д“, 123 „б“, 123 „а“, 124 „ж“, 124 „з“, 124 „е“, 125 „а“, 125 „б“, 125 „в“, 125 „д“ – върху площ в размер на 0.1 ха;
 в отдели, подотдели 97 „10“, 87 „5“, 80 „х“ – върху площ в размер на 0.2 ха;
 в отдел, подотдел 85 „2“ – върху площ в размер на 0.7 ха;
 в отдел, подотдел 86 „6“ – върху площ в размер на 0.8 ха;
 в отдел, подотдел 97 „5“ – върху площ в размер на 1.0 ха;
 в отдел, подотдел 85 „3“ – върху площ в размер на 1.1 ха;
 в отдел, подотдел 98 „2“ – върху площ в размер на 1.3 ха.
План-извлечението не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.); защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/20.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102 от 2008 г.); защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна,, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.), чийто граници се припокриват изцяло.
Така заявеното план-извлечение и предвидените с него горскостопански дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение за промяна вида на сечта/провеждане на техническа сеч/ през 2019 г. в гори, стопанисвани от ТП ДГС Благоевград - отдели, подотдели 153 „о1“, 97 „10“, 97 „5“, 98 „2“, 85 „2“, 85 „3“, 85 „5“, 86 „6“, 86 „8“, 86 „11“, 87 „5“, 326 „д“, 80 „ф“, 80 „х“, 122 „д“, 123 „б“, 123 „а“, 124 „ж“, 124 „з“, 124 „е“, 125 „а“, 125 „б“, 125 „в“, 125 „д“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася само за заявените предвиждания на гореупоменатото план-извлечение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград