Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №47/2019

Изх. №3102(3)/30.01.2019 г.

инвестиционно предложение „Временна организация и безопасност на движението за отбиване на движението по стария път за инвестиционно предложение за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“

Възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №3102(2)/18.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Временна организация и безопасност на движението за отбиване на движението по стария път за инвестиционно предложение за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“ с писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с Изх. №3102(1)/07.09.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, възложителят е информиран, че за същото не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони и не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
След извършена Оценка на рисковете при временна организация на движението при изпълнение на обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“ е установена невъзможността строителните дейности да бъдат изпълнявани без отбиване на движението, съобразено с заданието за проектиране.
С оглед осигуряване на безопасността на участниците в движението и за изпълнителите на обекта е мотивирана оценка предвидените строителни и монтажни работи за обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“ да се извършат без отбиване на движението, съобразено с възможността да се използва съществуващия обходен път на тунелното съоръжение с дължина около 630 м, попадащ в имот с номер 000497 в землището на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград, представляващ територия на транспорта – път І клас, след предварителна рехабилитация на същия.
Във връзка с горното, от страна на възложителя е инициирано инвестиционно предложение „Временна организация и безопасност на движението за отбиване на движението по стария път за инвестиционно предложение за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“. Със същото се предвижда да бъде извършена рехабилитация на пътната настилка и поставяне на сигнализация с пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движението в пътния участък.
Реализацията на инвестиционното предложение не изисква осигуряване на допълнителни площи, както и ползване на взрив. Не се предвижда и изменение на предвидените дейности в инвестиционното предложение „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“.
Така заявеното инвестиционно предложение „Временна организация и безопасност на движението за отбиване на движението по стария път за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), а именно: в границите на защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.) и на защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на горецитираното инвестиционно предложение е допустима спрямо режима на дейностите в защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с осъществяването им не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в гореописаните защитени зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са с ограничено периодично действие (основно в периода на строителството) и с ограничен обхват, и не се очаква да доведат до значително безпокойство върху видовете, предмет на опазване в зоните, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Временна организация и безопасност на движението за отбиване на движението по стария път за инвестиционно предложение за обект „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство /инженеринг/ на обект „Тунел Кривия при км 388+897 на път І-1 /Е 79/ „София – Кулата“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на горепосоченото инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград