Съдържание

Посетители

В момента има 374  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №48/2019

Изх. №3312(10)/30.01.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с № 004022, местност „Бачийщето“, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „ливада“ за „жилищно строителство“

Възложител: С. В. В.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3312/ 20.09.2018 г. и вх. № 3312(2)/30.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с № 004022, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „ливада“ за „жилищно строителство“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация имот с № 004022, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград е с площ 2.000 дка и е с начин на трайно ползване „ливада“. С ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на имота за „жилищно строителство“ и изграждане на една жилищна сграда, при показатели на застрояване: „Жм1“ с височина до 8 м, плътност 40%, озеленяване 40%, Кинт.0,9.
Водоснабдяването на имота ще се осъществи от предвиденият за изграждане сондажен кладенец в имот №004024, землище на с. Еленово (собственост на същият възложител), чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 488 м в обхвата на полски път. Заустването на битовите отпадъчни води е предвидено в изгребна яма в границите на имота. Електрозахранването ще се осъществи с дизел генератор монтиран в имота с инсталирана мощност 6 kW.
На този етап не са налични данни, че с ПУП – ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за ПУП - ПЗ за промяна предназначението на имот с № 004022, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „ливада“ за „жилищно строителство“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че плана е допустим с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3, т. 4, т. 5, т. 8 и т. 10 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3312(9)/22.01.2019 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот с № 004022, землище на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград от „ливада“ за „жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-435(3)/21.01.2019 г. на директорът на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград