Съдържание

Посетители

В момента има 592  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №49/2019

Изх. №4424(3)/30.01.2019 г.

разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „БОРГО ЛА ВИНЯ“ ООД ЕИК 203249902

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4424/27.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ и допълнителна информация и документация с Вх. №4424(2)/18.02.2019 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Разширението на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ с писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС с Изх. №2500(1)/13.07.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, възложителят е информиран, че за същото не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони и не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Съгласно приложената скица и представената информация и документация, към момента поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград с площ 2801 кв. м представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“ на основание одобрен ПУП-ПЗ за имота със Заповед №АБ-70/08.11.2018 г. на кмета на община Сандански и Решение №АР-49-11/21.11.2018 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.
Разширението на горецитираното инвестиционно предложение е свързано с предвиждане в рамките на имота да се изгради и външен басейн с обем под 100 куб. м, с размери 11.87 м/4.6 м/1.90 м.
Захранването на басейна с вода се предвижда да се осъществи чрез сградно водопроводно отклонение от съществуващ водопровод, въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване ДК-07-Бл-51/24.04.2016 г. на началника на РО НСК – Благоевград, собственост на възложителя.
Водите, формирани от източването на басейна се предвижда да се отвеждат и съхраняват в новопредвиден изгребен резервоар, в рамките на имота. За същите възложителят е заявил намерение за ползването им за почистване на района и противопожарни нужди.
Водите, формирани от изчистването на басейна и отделените утайки от почистването на филтрите се предвижда да се отвеждат и съхраняват в отделен полиетиленов резервоар, в рамките на имота.
За черпенето на битовите отпадъчни води от водоплътната изгребна яма и за черпенето на водите, формирани от изчистването на басейна и отделените утайки от почистването на филтрите, възложителят има сключен договор с „УВЕКС“ ЕООД, лицензиран ВиК оператор за община Сандански.
Всички останали предвиждания на инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ относно местоположение, обема и характера на дейностите, съобразени при произнасянето с писмо с Изх. №2500(1)/13.07.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, не се променят.
Така заявеното разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Разширението на горепосоченото инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвижданията, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното „Разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.10.4 в местността Кръсто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри и предвиждания за разширение на горецитираното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград