Съдържание

Посетители

В момента има 338  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №50/2019

Изх. №163(1)/30.01.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за урегулиране гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград с предназначение „ за къщи за гости“

Възложител: ЕТ “ГАЛИНА ВЛАДОВА“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № 163/18.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за урегулиране гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград с предназначение „ за къщи за гости попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли е неурегулиран поземлен имот с площ 791 кв.м.
С Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) се предвижда урегулиране на гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 и отреждането му за „къщи за гости“. Водоснабдяването и канализацията на имота ще бъдат осигурени от съществуващите мрежи на населеното място. Електрозахранването ще се осъществи от електроразпределителната мрежа НН на с. Железница.
Със Заповед № 641/04.12.2018 г. на кмета на община Симитли е допуснато изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за урегулиране гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград с предназначение „ за къщи за гости“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“, височина на застрояване – до 10.00 м.; Кинт -1.2; плътност на застрояване – до 60%; плътност на озеленяване – 40%.
На този етап не са налични данни, че с проекта за ПУП - ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ № 157, кв. 17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград за урегулиране гореописания имот в УПИ III-157, кв.17 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград с предназначение „ за къщи за гости“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград