Съдържание

Посетители

В момента има 160  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №67/2019

Изх. №231(1)/04.02.2019 г.

инвестиционно предложение “Изграждане на обект за комплексно обществено обслужване (кафе-бар), магазин за разфасоване, смесване и продажба на бои, лакове и разредители в имот с идентификатор 03504.247.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител:Ю. Р. П.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 231/23.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на обект за комплексно обществено обслужване (кафе-бар), магазин за разфасоване, смесване и продажба на бои, лакове и разредители в имот с идентификатор 03504.247.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Имот с идентификатор 03504.247.32 е с площ 1996 м2 и начин на трайно ползване „за търговски обект, комплекс“.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имота да се изгради обект за комплексно обществено обслужване – кафе-бар и магазин за разфасоване, смесване и продажба на бои, лакове и разредители.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от съществуващата мрежа в района, чрез подземно положен кабел.
Водоснабдяването се предвижда да се осъществи от водопровод преминаващ пред имота чрез изграждане на отклонение, а отпадъчните води да се включат в изгребна яма в имота.
Така заявеното на инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на обект за комплексно обществено обслужване (кафе-бар), магазин за разфасоване, смесване и продажба на бои, лакове и разредители в имот с идентификатор 03504.247.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград