Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №69/2019

Изх. №302(1)/04.02.2019 г.

инвестиционно предложение „Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ V-259 в кв. 15 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в къща за гости“

Възложител:„СЪНИ АРТ ДИЗАЙН“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 302/30.01.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ V-259 в кв. 15 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в къща за гости“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в урбанизирана територия с площ 600 м2 е изградена двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 88,10 м2 , състояща се от полуподземен жилищен етаж и два надземни жилищни етажа.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено същата жилищна сграда да бъде реконструирана и да бъде сменено предназначението и в къща за гости. Със същото са предвидени следните дейности: лакиране и боядисване на партерно помещение и преустройство на същото за работилница за мартеници с изложбен кът, дневна, кухненски бокс и санитарен възел; на първи етаж, разполагане на три стаи хотелски тип всяка със санитарен възел; на втори етаж е предвидено апартамент и една стая със самостоятелни санитарни възли; на тавана (в подпокривното пространство) е предвидено обособяване на кът на билките с кухненски бокс, антре, склад и санитарен възел. Предвидено е паркиране в рамките на имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.) и BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002003 “Кресна” и BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Реконструкция и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда, разположена в УПИ V-259 в кв. 15 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград в къща за гости“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград