Съдържание

Посетители

В момента има 294  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №71/2019

Изх. №243(2)/07.02.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ с отреждане за „вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Е. Н. Х., Н. И. Х.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № 243/24.01.2019 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 243(1)/31.01.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ с отреждане за „вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог е с площ 845 кв.м. В него има изградена вилна сграда със застроена площ 35 кв.м, която е водоснабдена, електрозахранена и свързана с канализационната мрежа на населеното място.
С Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП – ПЗ) се предвижда урегулиране на гореописания имот и отреждането му за „вилно строителство“. Съществуващата в имота сграда няма да се надстроява или пристроява, предвижда се само ремонт на покрива, който ще включва подмяна на дървената конструкция и поставяне на топлоизолация.
Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
С Решение № 175 по Протокол № 8 от 27.09.2018 г. на Общински съвет – Разлог е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ с отреждане за „вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Ов“, височина на застрояване – до 7.00 м.; Кинт -0.8; плътност на застрояване – 40%.
На този етап не са налични данни, че с проекта за ПУП-ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ с отреждане за „вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000626 „Круше“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ с отреждане за „вилно строителство“ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 61813.781.180, местност „Бойков рид“, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград