Съдържание

Посетители

В момента има 431  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №917/2019

Изх. №3659(3)/28.11.2019 г.

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155, местност „Баларбаши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на отреждането на имота от за „земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“

Възложител: П. Й. В.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. № 3659/12.11.2019 г. и внесена допълнителна информация с №3659(2)/25.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155, местност „Баларбаши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на отреждането на имота от за „земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация имот с идентификатор 04279.301.1155 е с площ 500 м2 и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих“.
Проектът на ПУП - ПРЗ се инициира с цел отреждането на имота за „вилно строителство“. С плана е предвидено свободно застрояване при спазване на следите устройствени показатели: кота корниз 7 м; плътност на застрояване до 40 %, Кинт до 0.9, озеленяване – мин. 40 %.
Електрозахранването ще се осъществи от мрежата НН на гр. Благоевград. Водоснабдяването е предвидено ще се осигури от водопровод, преминаващ по ул. „Шар планина“ чрез изграждане на нов водопровод. Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
На този етап не са налични данни, че с ПУП–ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Територията, предмет на плана не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002107 „Бобошево“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за проект на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.301.1155, местност „Баларбаши“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на отреждането на имота от за „земеделски труд и отдих“ в „за вилно строителство““ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград