Съдържание

Посетители

В момента има 467  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №927/2019

Изх. №3756(1)/02.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна стопанска сграда в едноетажна вилна сграда в имот 120.1511 по плана на новообразуваните имоти в местност Шейтан дере, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Д. М. Д.

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №3756/22.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна стопанска сграда в едноетажна вилна сграда в имот 120.1511 по плана на новообразуваните имоти в местност Шейтан дере, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в имот 120.1511 с площ 1004 кв.м по плана на новообразуваните имоти в местност Шейтан дере, землище на с. Дъбрава, община Благоевград има изградена едноетажна стопанска сграда, съгласно издадено Удостоверение за търпимост с изх. № 509/10.10.2014 г., издадено от Гл. архитект на Община Благоевград.
С настоящето инвестиционното предложение се предвижда преустройство и промяна предназначението на едноетажната стопанска сграда в едноетажна вилна сграда.
Имотът е водоснабден и електрозахранен, отпадъчните води се заустват в изгребна яма. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство и промяна на предназначението на едноетажна стопанска сграда в едноетажна вилна сграда в имот 120.1511 по плана на новообразуваните имоти в местност Шейтан дере, землище на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград