Съдържание

Посетители

В момента има 208  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №954/2019

Изх. №3702(3)/06.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.143 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на абразивни инструменти“

Възложител:„ДАЙМЪНД ТУУЛ СЪПЛАЙ БГ“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3702/18.11.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №3702(2)/03.12.2019 г. , на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Преустройство и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.143 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на абразивни инструменти“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно наличната информация в РИОСВ - Благоевград, възложителят осъществява производство на абразивни инструменти в промишлена сграда, разположена в съседния имот с идентификатор 65334.202.142 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански). За нуждите на производството е обособен цех с помещения, в които се осъществява епоксидно производство, кроялно и лепене към епоксидното производство, фенолформалдехидно производство, производство на импрегнирани продукти (падове), употребявани за шлайфане на цимент и мрамор, нанасяне на надписи върху падове, изработка на падове - „хеликоптери“ и съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
С настоящото инвестиционното предложение се предвижда преустройство и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.143.1 с площ 175 кв. м, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.143 по КККР в цех за производство на абразивни инструменти. Целта е част от осъществяваната към момента дейност в действащия цех да бъде преместена. В сградата, предмет на настоящото инвестиционно предложение се предвижда на площ в размер на около 80 кв. м да се обособи помещение, в което да се извършва само сглобяване и лепене на полуготови изделия. Не се предвижда промяна в технологията на производство, капацитета на цеха и ползваните ОХВС. В останалата част от сградата се предвижда да бъдат обособени офиси.
За нуждите на настоящото инвестиционно предложение не се предвижда изграждане на нова или изменение на съществуващата в района инженерна техническа и пътна инфраструктура. Имотът е водоснабден и електрозахранен, а отпадъчните води се отвеждат в канализация.
Така заявеното инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.143 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на абразивни инструменти“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 65334.202.143.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.202.143 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в цех за производство на абразивни инструменти“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./