Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №962/2019

Изх. №3820(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 00134.32.215, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти.

Възложител: М. С. Я.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3820/28.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
ПУП-изменение на ПЗ на имот с идентификатор 00134.32.215 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 00134.32.215, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград е с площ 4305 кв. м и променено предназначение на земеделската земя за „жилищно строителство“ с Решение № АР-49-03 от 30.03.2017 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
За „Проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Община Благоевград за имот №000215 с площ 4.305 дка, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „Жм1“, директорът на РИОСВ Благоевград се е произнесъл с Решение №БД-21-ЕО/2015 г.
Съгласно същото устройствените показатели за имота са: Плътност на застрояване - максимум 40%; Плътност на озеленяване - минимум 40%; Максимална стойност на Кинт - 0.9; Височина на застрояване - до 8.0 м.
За имот с идентификатор 00134.32.215 по кадастралната карта на с. Изгрев е издадено Разрешение за строеж № 173/30.08.2019 г. от Гл. архитект на Община Благоевград за изграждане на МТП, кабелна линия 20 кV и кабелни линии – външно електрозахранване на 7 бр. жилищни сгради.
С Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване се предвижда разделяне на гореописания имот и образуване на:
- 6 (шест) броя нови имота с идентификатори 00134.31.100, 00134.100.101, 00134.32.103, 00134.32.104, 00134.32.105, 00134.32.108 с предназначения „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно застрояване;
- 1 (един) брой нов имот с идентификатор 00134.32.107 с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ – ново ниско свободно застрояване;
- 1 (един) брой нов имот с идентификатор 00134.32.109 предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот с идентификатор 00134.32.108 по КК на с. Изгрев;
- допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти.
Захранване на новообразуваните имоти с електроенергия ще се осъществи от трафопост, предвиден за изграждане в ПИ 00134.32.107 по КК и КР на с. Изгрев.
Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място чрез водопроводно отклонение с трасе през поземлени имоти с идентификатори 00134.32.106, 00134.8.106 и 00134.32.153 – полски пътища (общинска собственост).
Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на населеното място с трасе през поземлени имоти 00134.11.105, 00134.32.106, 00134.8.106 и 00134.32.153 – полски пътища (общинска собственост).
Със Заповед № 1373/01.11.2019 г. на Зам. кмет на Община Благоевград е разрешено изработване на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ПЗ) на имот с идентификатор 00134.32.215, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм1“, височина на застрояване – до 8.00 м.; Кинт -0.9; плътност на застрояване – максимум 40%, плътност на озеленяване – минимум 40 %.
На този етап не са налични данни, че с ПУП – изменение на ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът и трасетата, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-изменение на ПЗ на имот с идентификатор 00134.32.215 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград с цел образуване на 6 (шест) броя нови имота с предназначения за „жилищно строителство; 1 (един) брой нов имот с предназначение за „жилищно строителство и трафопост“ и 1 (един) брой нов имот с предназначение „за път за собствени нужди“, осигуряващ достъп до новообразувания имот и допълващо застрояване – гаражи в новообразуваните имоти“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./