Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №964/2019

Изх. №3827(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20910.12.4 в местността Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Е. К. Н.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3827/29.11.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20910.12.4 в местността Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда да бъде изградена еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 500-600 кв. м в поземлен имот с идентификатор 20910.12.4 в местността Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Зорница). Имотът е с площ 2249 кв. м и представлява земеделска територия с регистриран начин на трайно ползване „нива“.
Имотът е в непосредствена близост до регулацията на с. Зорница, където има съществуващи водопровод и ел. провод, от които се предвижда да се изградят връзки за нуждите на обекта, предмет на инвестиционното предложение. Битовите отпадъчни води се предвижда да се заустват в новопредвидена за изграждане изгребна яма в рамките на имота. Имотът е с осигурен транспортен достъп.
Така заявено инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20910.12.4 в местността Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20910.12.4 в местността Зигвели по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./