Съдържание

Посетители

В момента има 203  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №965/2019

Изх. №3868(1)/09.12.2019 г.

Уведомление за проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите в сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година

Възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3868/03.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото проектно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проектното предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите в сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Разработеното проектно предложение на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог“ е предвидено да се реализира на територията на град Разлог и селата Добърско, Елешница, Годлево и Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград.
С проектното предложение се предвижда изпълнението на следните дейности:
• инвестиционни дейности свързани с доставка и монтиране на материални активи за обществено ползване на открити пространства и неинвестиционни дейности, както следва:
- доставка на 6 (шест) броя щандове за излагане и продажба на земеделски и неземеделски местни продукти (щандове за пазари и изложения на открито). Същите е предвидена да представляват малки преместваеми обекти, изработени от сглобяеми конструкции от дърво и метал. Щандовете е предвидено да бъдат поставени на открития общински пазар в гр. Разлог, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.758.348 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград ;
- доставка на 5 (пет) броя метални контейнери за обемни и строителни отпадъци, които се предвижда да бъдат предоставени на Община Разлог за безвъзмездно ползване с цел осигуряване на условия за управлението и транспортиране на формирани строителни отпадъци до депо. Металните контейнери е предвидено да бъдат поставени в град Разлог и селата Добърско, Елешница, Годлево и Горно Драглище;
• неинвестиционни дейности свързани с проучвания, анализи, информационни-разяснителни кампании, семинари и конференции, изработване на рекламно-информационни материали и печатни изделия.
Предвидените с проектното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което така заявеното проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите в сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Предвидените по проектното предложение дейности не е предвидено да се реализират в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени следните защитени зони: защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.), защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000636 „Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявените с проектното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите в сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявеното проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейностите в сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед №190/14.05.2019 г./