Съдържание

Посетители

В момента има 550  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №966/2019

Изх. №3864(1)/11.12.2019 г.

Уведомление за изготвяне на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна линия за изграждане на улично осветление в местността „Гарата“ в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3864/03.12.2019 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на кабелна линия за изграждане на улично осветление в местността „Гарата“ в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът на ПУП – ПП е разрешен за изработване с Решение №692/24.01.2019 г. на ОбС - Белица.
Съгласно представената информация и документация проектът на ПУП – ПП се инициира с цел определяне на трасето на кабелната линия за изграждане на улично осветление в местността „Гарата“. Началната и крайната точка на проектната подземна кабелна линия 20 кV са съществуващи стълбове за осветление, а дължината е 1396.2 м. Съгласно приложен регистър от трасето се засягат 32 бр. имоти с идентификатори: 03504.234.1, 03504.234.2, 03504.234.3, 03504.234.4, 03504.234.9, 03504.234.11, 03504.234.12, 03504.234.13, 03504.234.14, 03504.234.15, 03504.234.16, 03504.234.17, 03504.234.20, 03504.234.21, 03504.234.41, 03504.234.81, 03504.234.83, 03504.234.87, 03504.234.91, 03504.234.935, 03504.234.946, 03504.236.163, 03504.236.164, 03504.236.165, 03504.236.942, 03504.236.945, 03504.247.1, 03504.247.2, 03504.247.27, 03504.247.28, 03504.247.60, 03504.247.939. Площта с ограничение в ползването от сервитутната ивица е 5.488 дка. Трасето на кабелната линия засяга урбанизирани и селскостопански територии, вкл водно течение - река (ПИ 03504.234.946), като кабелната линия ще бъде изпълнена по мостовото съоръжение на реката.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Трасето, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена защитена зона BG0000636 “Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000636 “Ниска Рила”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП – ПП за трасе на кабелна линия за изграждане на улично осветление в местността „Гарата“ в землището на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград