Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №988/2019

Изх. №3991(1)/20.12.2019 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с пл. № 894 и УПИ V-265, кв. 45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: М. И. Х., Г. Н. Х.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3991/13.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 894 и УПИ V-265, кв. 45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация проекта за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда да бъде изготвен в следния обхват:
1. Изменение на ПУП –ПР (Подробен устройствен план – план за регулация) за имот пл. № 894 с площ 309 кв.м и УПИ V-265, квартал 45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, като се образуват нови УПИ XVIII-894 и УПИ V-265 по имотни граници. Предназначението на имотите се запазва – за жилищно строителство.
2. Изменение на ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – план за застрояване) за нов УПИ XVIII-894 с площ 309 кв.м в кв. 45 по плана на с. Огняново, община Гърмен с предназначение на имота - за ниско жилищно строителство. Застроената площ в имота ще бъде до 185 кв.м.
Със Заповед № 492 от 02.12.2019 г. на Кмета на Община Гърмен е разрешено изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 894 и УПИ V-265, кв.45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „ Жм“, плътност на застрояване до 60 %; кинт до 1,2; височина до 10 м и озеленяване 40 %.
На този етап не са налични данни, че с ПУП – изменение на ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 894 и УПИ V-265, кв.45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост са разположени границите на защитени зони BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.) и BG0001030 “Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с плана, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002076 “Места” и BG0001030 “Родопи Западни”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното „Изменение на ПУП-ПРЗ за имот с пл. № 894 и УПИ V-265, кв. 45 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград

д