Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №989/2019

Изх. №4013(1)/23.12.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на температурни камери (хладилни помещения) в логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.19.57, местност „Бухото-поляните“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕТЕОРА“ ООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4013/17.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Обособяване на температурни камери (хладилни помещения) в логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.19.57, местност „Бухото-поляните“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 56126.19.57 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград е образуван от имоти с идентификатори 56126.19.53 и 56126.19.25. В имота са изградени шивашки цех, административна сграда, портиерна, автосервиз, изгребна яма, каломаслоуловите, ППР, портиерна.
За „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І 001030, имот с идентификатор 56126.19.53 по КККР на гр. Петрич (№ 001030 по КВС) и УПИ 019025, имот с идентификатор 56126.19.25 по КККР на гр. Петрич (№019025 по КВС), местност „Бухото-поляните“, землище на гр. Петрич, община Петрич и обединяване на двата имота в един нов имот с отреждане „Производствено-складови дейности – шивашки цех, дърводелски цех, автосервиз и логистичен център“ директорът на РИОСВ-Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. № 3501(1)/18.10.2018 г. на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в предвидения за изграждане логистичен център да се обособят температурни складове за съхранение на плодове и зеленчуци. На площ 100 кв. м ще бъдат обособени 3 броя плюсови камери и температурен коридор пред тях. Температурния диапазон, в който се предвижда да работят хладилните камери е от -2 до +10 градуса.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда и не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000167 «Беласица» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000167 «Беласица». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Обособяване на температурни камери (хладилни помещения) в логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.19.57, местност „Бухото-поляните“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград