Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2019

Съобщение №992/2019

Изх. №4024(2)/23.12.2019 г.

Уведомление за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград”

Възложител: Т. С. К.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4024/18.12.2019 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, УПИ XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански е с площ 574 кв.м и в същият е изградена жилищна сграда.
С проекта за изменение на Подробен устройствен план се предвижда:
1. Изменение на плана за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански. Предвижда се изградената в имота сграда да се събори и на нейно място да се изгради нова жилищна сграда. Имотът ще бъде водоснабден и електрозахранен от водопроводната и ел. разпределителни мрежи на населеното място. Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на с. Поленица.
2. Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП), одобрен със Заповед № 90/05.01.1986 г. на ОНС Благоевград- ПУП - План за застрояване за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански.
Със Заповед № 49 от 04.12.2019 г. на Кмета на Община Сандански е разрешено изработване на проект за Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП), одобрен със Заповед № 90/05.01.1986 г. на ОНС Благоевград- ПУП - План за застрояване за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „ Жс - средно свободно застрояване“, плътност на застрояване до 70 %; кинт до 2.0; височина до 12 м.
На този етап не са налични данни, че с ПУП – изменение на ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за „Изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Частично изменение на застроителен и регулационен план (ЧЗРП) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-220 в кв. 22 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград