Съдържание

Посетители

В момента има 351  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1070/2020

Изх. №3756(3)/11.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3756/26.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно съдържащата се в уведомлението информация и документация, предмет на инвестиционното предложение е предвиждане за извършване на аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград. В разглеждания участък от дерето с дължина около 430 метра е налична ниска растителност и по брега на дерето се наблюдават ерозионни процеси.
С инвестиционното предложение се предвижда да бъдат изградени нови стоманобетонни подпорни стени с височина от около 2.00 м до 3.60 м и дължина около 435 м. След почистване на речното дъно и изпълнението на брегоукрепителните съоръжения се предвижда дъното да бъде оформено с двустранен наклон, за концентриране на водния поток в средата на дерето. След изпълнението на подпорните съоръжения се предвижда направата на пътна настилка с павета.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което така заявеното инвестиционно предложение не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-288(1)/09.12.2020 г., постъпило с Вх. №3756(2)/09.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград, копие от което прилагаме се съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на десния му бряг, по ул. „Васил Левски“ в гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-288(1)/09.12.2020 г. на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград