Съдържание

Посетители

В момента има 325  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1078/2020

Изх. №3660(3)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в част (620 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 06306.49.198, Белиица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: З. А.

Във връзка с подаденото от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3660/16.11.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и постъпило с Вх. №3660(2)/09.12.2020 г. писмо на кмета на Община Гоце Делчев, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда в част (620 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 06306.49.198, Белиица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционно предложение се предвижда изграждане на жилищна сграда със застроена площ от около 120 кв. м в част в размер на 620 кв. м от поземлен имот с идентификатор 06306.49.198, Белиица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Имотът е с площ 1861 кв. м и към момента е с трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Ливада“. Възложителят на настоящето инвестиционно предложение е собственик на 1/3 идеална част от имота, придобита по дарение.
За нуждите на инвестиционното предложение са заявени предвиждания за изграждане на водопроводни и канализационни отклонения от съществуващи водопроводна и канализационна мрежа за нуждите на населеното място, изградени в обхвата на последната улица от регулацията на населеното място, с която имота граничи. Захранването с електроенергия също е предвидено да се осъществи от изградената електропроводна мрежа чрез отклонение.
За заявено от съсобственик на имота инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в част (620 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 06306.49.198 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“, РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание по реда и при условията на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. № 875(3)/17.03.2020 г.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в част (620 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 06306.49.198, Белиица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград