Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №1079/2020

Изх. №3851(2)/14.12.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на цялостно оборудване с цел обновяване на работилница, разположена в УПИ ХХХ с планоснимачен №308 от кв. 32 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“

възложител: „ВЕЛИКОВ СИСТЕМ“ ЕООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №3851/07.12.2020 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №3851(1)/10.12.2020 г. , на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на цялостно оборудване с цел обновяване на работилница, разположена в УПИ ХХХ с планоснимачен №308 от кв. 32 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда закупуване на ново цялостно оборудване с цел повишаване конкурентноспособността на дружеството, чиято дейност е свързана с изграждане, инсталиране и поддръжка на електрически инсталации. Същото е предвидено с цел обновяване на работилница, разположена в селскостопанска сграда със застроена площ 197 кв. м, находяща се в УПИ ХХХ-308, кв. 32 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград.
С инвестиционното предложение не са заявени предвиждания за промяна на съществуваща и/или изграждане на нова техническа и пътна инфраструктура, както и усвояване на друга територия, извън тази на конкретния урбанизиран имот. Не се предвижда и промяна на осъществяваната от дружеството дейност.
Предвидените с инвестиционното предложение дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.) и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на цялостно оборудване с цел обновяване на работилница, разположена в УПИ ХХХ с планоснимачен №308 от кв. 32 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград