Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2020

Съобщение №07/2020

Изх. №3837(5)/09.01.2020 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ IV по плана на Стопански двор, с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:А. А. Л., А. М. Б.

Прочети още...

Съобщение №06/2020

Изх. №3613(5)/09.01.2020 г.

Уведомление за проект за изменение на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XXI-207, УПИ XX- 206, УПИ XVIII-210,215 и УПИ XХIII-154, кв. 16 по плана на с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Ф. Д. Л.

Прочети още...

Съобщение №05/2020

Изх. №4079(1)/03.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция инвентар в поземлен имот с идентификатор 17395.49.58 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Н. Г. П.

Прочети още...

Съобщение №04/2020

Изх. №4075(1)/03.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно ел. захранване до имот с идентификатор 72744.45.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Тополница, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: И. Т. С.

Прочети още...

Съобщение №03/2020

Изх. №4077(1)/02.01.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на вилна сграда в имот 82.2492 по плана на новообразуваните имоти на местност Чешмата, землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: М. А. С.

Прочети още...

Съобщение №02/2020

Изх. №4020(1)/02.01.2020 г.

Уведомление за “План – извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на община Кочериново, землище на с. Драгодан и с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил“

Възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...

Съобщение №01/2020

Изх. №4014(2)/02.01.2020 г.

Уведомление за Проект за делба на поземлен имот с планоснимачен номер 612 по регулационния план на с. Илинден, община Хаджидимово и Подробен устройствен – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на новообразуваните имоти с проектни планоснимачни номера 619, 620, 621, 622, 623 и 624

Възложител: Г. С. П.

Прочети още...