Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1244/2021

Изх. №4089(1)/15.12.2021 г.

Уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 27231.38.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и Инвестиционен проект „за допълващо застрояване – трафопост в имота“

възложител: Л. Р., С. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4089/07.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 27231.38.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и Инвестиционен проект „за допълващо застрояване – трафопост в имота“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Приемаме представеното уведомление за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект ПУП – ПЗ и допълващо застрояване трафопост в имот с идентификатор 27231.38.76 по КККР на с. Еленово, община Благоевград“ като уведомление за план по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО).
Съгласно представената документация със Заповед №2067/01.10.2021 г. на главния архитект на община Благоевград е разрешено изработването на гореописания КПИИ.
Имот с идентификатор 27231.38.76 с площ 699 кв. м по КККР на с. Еленово е образуван от имот с идентификатор 27231.38.57 (имот №038057). Със Заповед №852/11.07.2017 г. на зам.-кмета по икономика и финанси на община Благоевград е одобрен ПУП - ПЗ с предназначение „за жилищно строителство – за ново ниско свободно застрояване“ за имоти с №038057, 038058 и 038059 в землището на с. Еленово.
С ПУП – ПЗ се предвижда промяна на предназначението на имот с идентификатор 27231.38.76 от „за жилищно строителство“ в „за жилищно строителство и трафопост“. Предвидено е ново ниско свободно жилищно застрояване при спазване на устройствените показатели за жилищна зона с малка височина (Жм1): височина – 8 м; плътност на застрояване – 40 %; минимална озеленена площ – 40 % и Кинт – 0.9.
С инвестиционния проект се предвижда допълващо застрояване на трафопост в имота.
Захранването на имот с идентификатор 27231.38.76 с ел. енергия и вода ще се осъществи от предвидени за изграждане ел. провод и площадков водопровод за имот с идентификатор 27231.38.59 (имот №038059). За проекта на ПУП – ПП за трасета на външно ел. захранване и площадков водопровод до имот с идентификатор 27231.38.59 от РИОСВ – Благоевград е издадено писмо с изх. №1376(1)/16.04.2020 г. на основание по реда и при условията на чл. ал. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. ПУП - ПП е одобрен с Решение №270/31.07.2020 г. на ОбС - Благоевград.
Отпадъчните битови води ще се отвеждат в изгребна яма в имота.
С КПИИ на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с проекта дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на плана, както и че при прилагането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при прилагането му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 27231.38.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и Инвестиционен проект „за допълващо застрояване – трафопост в имота“, е че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград