Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1245/2021

Изх. №4041(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривите на сгради с идентификатори 04279.614.392.1 и 04279.614.392.2 разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.614.392 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ВИГИ-АНДОНОВИ“ ООД

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4041/06.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривите на сгради с идентификатори 04279.614.392.1 и 04279.614.392.2 разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.614.392 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.614.392 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград е разположен в урбанизираната територия на гр. Благоевград. Имотът е с площ 805 кв. м, начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ и в него има изградени:
- сграда с идентификатор 04279.614.392.1 - Хотел на 4 (четири) етажа със застроена площ 325 кв. м;
- сграда с идентификатор 04279.614.392.2 - Сграда за търговия на един етаж със застроена площ 285 кв. м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривите на гореописаните сгради на площ от 160 кв. м.
Съгласно становище за присъединяване на обект на производител към електроразпределителната мрежа с № 1204377559/12.11.2021 г. на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД присъединяването на обекта към ел. разпределителната мрежа ще се извърши към КМрНН на ТП „Първо ОУ“, п/ст Ален мак; извод Прилеп.
Предвид горното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покривите на сгради с идентификатори 04279.614.392.1 и 04279.614.392.2 разположени в поземлен имот с идентификатор 04279.614.392 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград