Съдържание

Посетители

В момента има 372  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1246/2021

Изх. №4049(1)/16.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ от о.т. 1 до о.т. 77 по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4049/06.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ от о.т. 1 до о.т. 77 по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено основен ремонт на тротоара на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ от о.т. 1 до о.т. 77 по регулационния план на с. Струмяни с дължина на улицата осово 381.07 м и ширина на тротоарите 2.04 м. Със същото са предвидени следните строително монтажни работи:
- изкоп на земни почви за оформяне на земното легло на тротоара с дълбочина до 20 см и извозването им до табан определен от общината;
- доставка и полагане на трошен камък 20 см;
- доставка, полагане и уплътняване на пясъчна основа;
- доставка и полагане на бетонови плочки тип „Пчелна пита“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.) и защитена зона BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Основен ремонт на тротоари на ул. „Св. Св. Константин и Елена“ от о.т. 1 до о.т. 77 по регулационния план на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград