Съдържание

Посетители

В момента има 215  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2021

Съобщение №1298/2021

Изх. №4270(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на три броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 с предназначение „магазини, офиси, сграда за безвредни дейности“ и един новообразуван имот с идентификатор 04279.53.54 с предназначение „за път“

възложител: В. П., М. П., Р. С.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4270/22.12.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на три броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 с предназначение „магазини, офиси, сграда за безвредни дейности“ и един новообразуван имот с идентификатор 04279.53.54 с предназначение „за път, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ - Благоевград:
- поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 2999 м2;
- за „Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „Нива“ в за „Магазини, офиси, сграда за безвредни производствени дейности“ е издадено писмо с изх. № 3168(1)/08.10.2019 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. Същият е одобрен със Заповед № 254/27.02.2020 г. на заместник-кмет по строителството и сигурността на община Благоевград.
Основната цел на изменението на плана за застрояване е разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 на три броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55 с площ 952 м2, 04279.53.56 с площ 907 м2 и 04279.53.57 с площ 907 м2 с предназначение „магазини, офиси, сграда за безвредни дейности“ и един новообразуван имот с идентификатор 04279.53.54 с площ 233 м2 и предназначение „за път“. С изменение на Плана за застрояване за новообразувани поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 са предвидени следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Жм1“; максимална височина на застрояване - до 8 м; интензивност на застрояване (Кинт.) - до 09; максимална плътност на застрояване (Пзастр.) - 40 %; минимум озеленяване (Позел.) - 40%.
След разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 е предвидено в новообразувани поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 да бъдат изградени по една търговско промишлена сграда със застроена площ до 300 - 350 м2 за всяка една от тях. Водоснабдяването на новообразуваните имоти предвидено от съществуващ водопровод RE DN 110, изграден по бул. „Пейо Яворов“, чрез изграждане на нов водопровод с приблизителна дължина 270 м. Образуваните отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуващата канализация на гр. Благоевград, чрез изграждане на нова канализация с приблизителна дължина 270 м. Електроснабдяването на новообразуваните имоти ще се извърши към КЛ 20 kV „Септември“, п/ст „Ален мак“, гр. Благоевград съществуващата мрежа НН на ТП „Рибарник“. Транспортният достъп до имота ще се осъществява по селскостопански път.
С проекта за ПУП - ИПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на три броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 с предназначение „магазини, офиси, сграда за безвредни дейности“ и един новообразуван имот с идентификатор 04279.53.54 с предназначение „за път“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,
ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 392/15.12.2021 г