Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1550/2022

Изх. №4792(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на дейност автосервиз, сграда за смяна на гуми, магазин, кафе и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 04279.129.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ГУМЕКСПРЕС-1“ ЕООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 4792/15.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Разширение на дейност автосервиз, сграда за смяна на гуми, магазин, кафе и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 04279.129.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград е с площ 2999 кв. м и отреждане за „Автосервиз, сграда за смяна на губи, магазин, кафе и офиси“.
Поземлен имот с идентификатор 04279.129.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград е с площ 1070 кв. м и отреждане за „Обществено обслужване и автосервиз“.
Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, магазин, кафе и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е съгласувано по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС за С писмо изх. № 2416(2)/08.08.2014 г. на РИОСВ-Благоевград.
В поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград е изграден и въведен в експлоатация с Удостоверение № 22/18.03.2022 г. на главния архитект на община Благоевград строеж „Автосервиз, сграда - склад за гуми - първи етап“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда обединяване на поземлени имоти с идентификатори 04279.129.54 и 04279.129.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград. След обединението се предвижда разширение на съществуващата сграда с цел обособяване на хале за смяна на гуми и изграждане на двуетажна обслужваща сграда, в която ще се обособят магазин, кафе, офиси и спомагателни помещения. Предвидената застроена площ е 1368 кв. м, а разгънатата застроена площ 1536 кв. м.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Имотът е водоснабден и захранен с ел. енергия. Отпадъчните води се отвеждат във водоплътна изгребна яма. Достъпът до новообразувания имот ще се осъществява от поземлен имот с идентификатор 04279.129.66 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград - път от републиканската пътна мрежа.
Във връзка с горе изложеното така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 4270 м е разположена границата на защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, (обн. ДВ, бр.104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (Разширение на дейност автосервиз, сграда за смяна на гуми, магазин, кафе и офиси) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Благоевград в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Разширение на дейност автосервиз, сграда за смяна на гуми, магазин, кафе и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.129.54 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 04279.129.55 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград