Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1551/2022

Изх. №4932(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система (централа) в поземлени имоти с идентификатори 56126.603.1854 и 56126.603.7898 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ПЕТРИЧ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4932/24.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система (централа) в поземлени имоти с идентификатори 56126.603.1854 и 56126.603.7898 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документацията:
• Поземлен имот с идентификатор 56126.603.1854 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ и площ 13962 м2. В същия са изградени седем броя сгради както следва шест броя сгради на един етаж с предназначение сграда за водоснабдяване и/или канализация (сгради с идентификатори 56126.603.1854.1, 56126.603.1854.3, 56126.603.1854.4, 56126.603.1854.5, 56126.603.1854.6 и 56126.603.1854.7) с обща застроена площ 533 м2 и един брой сграда на един етаж с предназначение гараж (сграда с идентификатор 56126.603.1854.2) със застроена площ 123 м2.
• Поземлен имот с идентификатор 56126.603.7898 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ и площ 2274 м2. В същия е изградена сграда с идентификатор 56126.603.7898.1 с предназначение сграда за водоснабдяване и/или канализация със застроена площ 795 м2.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено следното:
Върху покривите на сгради с идентификатори 56126.603.1854.1, 56126.603.1854.2 и 56126.603.1854.3 и в прилежащ терен наземно да бъде монтирана фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 150 kW. За постигане на предвидена генерирана мощност ще бъдат монтирани 272 бр. фотоволтаични панели с мощност 550 Wp, свързани към един брой 100 kVa инвертор и 50 kVa инвертор.
Върху покрива на сграда с идентификатор 56126.603.7898.1 и в прилежащ терен наземно върху терена да бъде монтирана фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност до 150 kW. За постигане на предвидената генерирана мощност ще бъдат монтирани 272 бр. фотоволтаични панели с мощност 550 Wp, свързани към един брой 100 kVa инвертор и 50 kVa инвертор.
Предвижда се централите да бъдат присъединени електроразпределителната чрез съществуващия в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1854 трафопост.
Произведената от фотоволтаичните централи електроенергия ще бъде ползвана за собствени нужди и с цел продажба.
С реализиране на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова довеждаща инфраструктура и транспортен достъп.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 640 м е разположена границата на защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (изграждане на фотоволтаична система (централа)) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Петрич в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична система (централа) в поземлени имоти с идентификатори 56126.603.1854 и 56126.603.7898 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград