Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1552/2022

Изх. №4934(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.76.1 в местността Дабо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПИРОС“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4934/24.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.76.1 в местността Дабо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него поземлен имот с идентификатор 57176.76.1 в местността Дабо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански е земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ и площ 7552 м2. В същия е изградена сграда с идентификатор 57176.76.1.1, представляваща еднофамилна жилищна сграда на един етаж със застроена площ 112 м2. За изградената в имота жилищна сграда от главен архитект на община Сандански е издадено Удостоверение № АБ-07-60/24.11.2011 г. за търпим строеж по смисъла на § 16 от Закон за устройство на територията.
С инвестиционното предложение е предвидено изграждане на нова жилищна сграда със застроена площ 250 м2. За нуждите на сградата в рамките на имота са предвидени необходимия брой паркоместа. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод, изграден в поземлен имот с идентификатор 57167.64.134 с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, граничещ с имота. Формираните отпадъчни води ще бъдат отвеждани в съществуващ уличен канал бет. изграден в поземлен имот с идентификатор 57167.64.134 с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“. Електроснабдяването е предвидено да се осъществи чрез изграждане на трафопост, който ще бъде захранен от ВЕЛ 20 kV „Орман Чифлик“ от п/ст „Сандански“. Транспортният достъп ще се осъществява от поземлен имот с идентификатор 57167.64.134.
Съгласно приложено Удостоверение с изх. № АБ-03-631/08.11.2022 г. на Община Сандански имотът предмет на инвестиционното предложение съгласно предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Сандански попада в „смесена многофункционална устройствена зона - Смф“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 1210 м е разположена границата на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/13.04.2010 г.), изменена със Заповед №РД-567/28.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/12.07.2022 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (изграждане на жилищна сграда) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Поленица в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.76.1 в местността Дабо по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград