Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1553/2022

Изх. №4937(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.67.12 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел образуване на три броя нови имота с идентификатори 04279.67.61, 0479.67.62 и 0479.67.63 с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно жилищно застрояване и един брой имот с идентификатор 04279.67.60 с предназначение „алея за достъп“. 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.67.61 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: И. П.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4937/24.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.67.12 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел образуване на три броя нови имота с идентификатори 04279.67.61, 0479.67.62 и 0479.67.63 с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно жилищно застрояване и един брой имот с идентификатор 04279.67.60 с предназначение „алея за достъп“. 2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.67.61 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.67.12 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 1998 м2.
Изработването на горепосочения КПИИ е разрешено със Заповед № 2098/09.11.2022 г. на главен архитект на община Благоевград.
С проекта на ПУП - ИПЗ се предвижда от поземлен имот с идентификатор 04279.67.12 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград да бъдат образувани три броя нови имота с идентификатори 04279.67.61, 0479.67.62 и 0479.67.63 с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно жилищно и един брой имот с идентификатор 04279.67.60 с предназначение „алея за достъп“ застрояване при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона - „Жм1“; височина на застрояване - до 8 м; максимална стойност на Кинт. - 0.9; плътност на застрояване максимум 40%; плътност на озеленяване - минимум 40% и специфични параметри - паркиране в имота.
С инвестиционният проект е предвидено в новообразуван поземлен имот с идентификатор 04279.67.61 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград да бъде изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 180.80 м2 и разгъната застроена площ 400.38 м2.
Водоснабдяването на имотът, предмет на плана ще се осъществи от съществуващ водопровод РЕ ф110, като за целта ще се проектира и изгради нов водопроводен клон. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма (РЕ безотточен резервоар), която ще се изгребва периодично от специализиран автомобил. Дъждовните води ще се изливат свободно по терена, като същите ще бъдат насочвани към зелените площи в рамките на имота. Захранването на бъдещия обект с електроенергия ще се осъществи чрез изграждане на трафопост на имотната граница при спазване на необходимите отстояния от сгради и съседни имоти. За захранване на трафопоста ще се положи кабел 20 kV от съществуващ ЖР стълб на 20 kV „Стадиона“. Транспортният достъп ще се осъществява от поземлени имоти с идентификатори 04279.75.59 и 04279.75.55 с НТП „селскостопански, горски ведомствен път“ и от алея за достъп - новообразуван поземлен имот с идентификатор 04279.67.60 .
С проекта за КПИИ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Настоящият проект на ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо, на разстояние от 3560 м е разположена защитена BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявения план (за жилищно строителство) при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището гр. Благоевград в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявения „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: 1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.67.12 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел образуване на три броя нови имота с идентификатори 04279.67.61, 0479.67.62 и 0479.67.63 с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно жилищно застрояване и един брой имот с идентификатор 04279.67.60 с предназначение „алея за достъп“. 2 Инвестиционен проект за жилищна сграда в имот с идентификатор 04279.67.61 в местността Баларбаши - Бл.7 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград