Съдържание

Посетители

В момента има 216  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1555/2022

Изх. №4961(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.4.11 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за магазини, офиси, жилища и услуги“ - ново ниско свободно застрояване

възложител: Й. К.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4961/28.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.4.11 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за магазини, офиси, жилища и услуги“ - ново ниско свободно застрояване, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената уведомлението информация и документацията към него поземлен имот с идентификатор 00134.4.11 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“ и площ 535 м2.
Горепосоченият проект на ПУП - ПЗ е разрешен със Заповед № 823/08.04.2022 г. на Директор на дирекция „Архитектура и устройствено планиране“, оправомощена със Заповед №93-ЧР/18.02.2022 г. на Кмета на Община Благоевград.
С проекта за ПУП - ПЗ е предвидено отреждане на поземлен имот с идентификатор 00134.4.11 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград „за магазини, офиси, жилища и услуги“ - ново ниско свободно застрояване при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Жм“; височина на застрояване - до 10 м; Кинт. - 1.2 плътност на застрояване - максимум 60%; плътност на озеленяване - минимум 40% и специфични параметри - паркиране в рамките на имота.
Водоснабдяването и отвеждането на формираните отпадъчни води е предвидено от разпределителните мрежи на гр. Благоевград. Електроснабдяването ще се осигури от мрежа ниско напрежение (НН) на града. Транспортният достъп до имота е осигурен от бул. „П. К. Яворов“, разположен в северозападна посока.
С проекта за ПУП - ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Настоящият проект на ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо, на разстояние от 2910 м е разположена защитена BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявения план (проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване) при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището с. Изгрев в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявения „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 00134.4.11 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за магазини, офиси, жилища и услуги“ - ново ниско свободно застрояване, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград