Съдържание

Посетители

В момента има 241  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1556/2022

Изх. №4969(1)/08.12.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04279.82.1 и 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обединяването им в нов поземлен имот с идентификатор 04279.82.48 с предназначение „за кафе, офис, автомивка и сервизно-ремонтна работилница (без смяна на масла и бояджийски услуги)“

възложител: Ю. Г.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4969/28.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04279.82.1 и 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обединяването им в нов поземлен имот с идентификатор 04279.82.48 с предназначение „за кафе, офис, автомивка и сервизно- ремонтна работилница (без смяна на масла и бояджийски услуги)“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него:
• поземлен имот с идентификатор 04279.82.1 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване и площ 395 м2;
• поземлен имот с идентификатор 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване и площ 800 м2. В същия е изградена сграда с идентификатор 04279.82.44.1 с предназначение сграда за търговия на два етажа със застроена площ 270 м2.
Горепосоченият проект на ПУП - ПЗ е разрешен за изработване със Заповед № 2185/22.11.2022 г. на главен архитект на Община Благоевград.
С проекта на ПУП - ПЗ е предвидено обединяване на поземлени имоти с идентификатори 04279.82.1 и 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград в нов поземлен имот с идентификатор 04279.82.48 с площ 1195 м2 с предназначение „за кафе, офис, автомивка и сервизно-ремонтна работилница (без смяна на масла и бояджийски услуги)“.
След обединяване на поземлени имоти с идентификатори 04279.82.1 и 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград в новообразувания поземлен имот с идентификатор 04279.82.48 е предвидено ново ниско свободно застрояване при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Жм“; височина на застрояване - до 10 м; максимална стойност на Кинт. - 1.2; плътност на застрояване максимум - 60%; минимална озеленена площ - 40% и специфични параметри - паркиране в имота.
Според информацията в уведомлението поземлен имот с идентификатор 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград и изградената в него сграда са водоснабдени от изградената водопроводна мрежа на гр. Благоевград - съществуващ уличен водопровод РЕ ф110, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.625.1 с НТП „за първостепенна улица“. Формираните отпадъчни води се отвеждат в съществуващ уличен канал PVC ф300, изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.625.1. Електрозахранването е осъществено от КМрНН на ТП „Поли ТЕ“. Не се заявяват предвиждания за нови включвания и изграждане на нова техническата инфраструктура. Транспортният достъп до новообразувания имот ще се осъществява по граничеща с него първостепенна улица.
С проекта за ПУП - ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Настоящият проект на ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо, на разстояние от 2570 м е разположена защитена BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявения план (проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване) при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището гр. Благоевград в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявения „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 04279.82.1 и 04279.82.44 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обединяването им в нов поземлен имот с идентификатор 04279.82.48 с предназначение „за кафе, офис, автомивка и сервизно - ремонтна работилница (без смяна на масла и бояджийски услуги)“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград