Съдържание

Посетители

В момента има 635  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1597/2022

Изх. №5117(1)/19.12.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - площадка за паркиране (на нивото на улицата) към южната жилищна сграда, изградена в УПИ XI, пл. № 31 в кв. 3 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. З.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №5117/06.12.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - площадка за паркиране (на нивото на улицата) към южната жилищна сграда, изградена в УПИ XI, пл. № 31 в кв. 3 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него УПИ XI, пл. № 31 в кв. 3 по плана на с. Поленица, община Сандански е площ 600 м2. В него е изградена жилищна сграда.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено в горепосочения имот да бъде реализирано допълващо застрояване със застроена площ 26.88 м2, представляващ площадка за паркиране към южната част на жилищната сграда. Същото ще бъде разположено в западната част на имота на нивото на граничещата улица между улицата и жилищна сграда. Имотът е водоснабден от съществуващ уличен водопровод, а отпадъчните води са заустени в съществуващ уличен канал.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 1520 м е разположена границата на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (допълващо застрояване - площадка за паркиране) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Поленица в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - площадка за паркиране (на нивото на улицата) към южната жилищна сграда, изградена в УПИ XI, пл. № 31 в кв. 3 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград