Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №1607/2022

Изх. №5044(1)/20.12.2022 г.

Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 37263.12.38 по КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА П. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №5044/01.12.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Горскостопански програми за ПИ с идентификатор 37263.12.38 по КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е имот с идентификатор 37263.12.38 по КК и КР на с. Клисура с площ 27517 кв. м, с НТП: „иглолистна гора“ в обхвата на подотдели: 233/и1 (култура от бб4 на възраст 40 г., пълнота 1, 0, чб3, благун2 изд., здб1, зелена дугласка); 233/к1 (култура от чб9 на възраст 55 г., пълнота 0,8, здб1 изд., бб, благун, здб8, сем., 10 г., пълнота 0,3, чб1, благун1); 233/5 (просека) по ГСП на ДГС - Благоевград от 2021 г. Съгласно приложената програма се предвижда извеждане на отгледна сеч – пробирка с интензивност до 25% от запаса в подотдели 233/и1, к1.
Имотът, предмет на горскостопанската програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние около 300 са разположени границите на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 57/2021 г.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (извеждане на отгледна сеч в иглолистни култури) на заявената ГСП, при реализацията и няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Клисура, в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопански програми за ПИ с идентификатор 37263.12.38 по КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград