Съдържание

Посетители

В момента има 270  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 25/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Надстройка на съществуваща масивна сграда (търговски обект) за жилищен етаж в НУПИ  № 436 по кадастралния план на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4114 от 11.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г.).

С инвестиционното предложение се предвижда надстройка на съществуваща масивна сграда - търговски обект за жилищен етаж в урбанизирана територия. Електрозахранването се предвижда да се осъществи от съществуващ електромер, монтиран на фасадата на търговския обект. Предвидено е захранването с вода да се осъществи от съществуващо водопроводно отклонение, което захранва обекта. Отпадъчните води се предвижда да се заустват в съществуваща в имота изгребна яма. Достъп до имота се осъществява от съществуваща улица.

Така заявено инвестиционното предложение за “Надстройка на съществуваща масивна сграда (търговски обект) за жилищен етаж в НУПИ № 436 по кадастралния план на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 «Кресна» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.97/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Надстройка на съществуваща масивна сграда (търговски обект) за жилищен етаж в НУПИ № 436 по кадастралния план на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.