Съдържание

Посетители

В момента има 398  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 43/2012 г.

Горскостопанска програма на частен горски имот с номер 000120 в землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4062/05.12.2012 г. на РИОСВ – Благоевград горецитираната горскостопанска програма попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”.

Предмет на горскостопанската програма е горска територия, представляваща поземлен имот с номер 000120 в землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград с обща площ 31.299 дка. Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и съгласно извършена инвентаризация на горите и изработения Лесоустройствен проект на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев“ към ЮЗДП - Благоевград през 2006 година, съгласно който в поземления имот попада насаждението обособяващо отдел, подотдел 566 „о“.

При извършеното теренно проучване са установени следните таксационни данни за отдел, подотдел 566 „о“:

І-ви етаж: състав –  черен бор 6, бял бор 4 на 30 години с изкуствен произход, пълнота – 0.9, височина – 14 м, бонитет – 4 за черния бор и 3 за белия бор, диаметър – 16 см;

ІІ-ри етаж: състав – благун 8, келяв габър 2 на 15 год. с издънков произход, пълнота – 0.8.

По функционална принадлежност имотът попадат в гори с дървопроизводителни и средообразуваща функция.

Като се има предвид функцията на насаждението и актуализираните таксационни показатели, с цел подобряване функционалното си предназначение, санитарно състояние и създаване на оптимални условия за постигане на поставените екологични и стопански цели, с горскостопанската програма се предвижда да се изпълнят следните лесовъдски мероприятия: отгледна сеч – прореждане с интензивност 20%.

Имот с номер  000120 в землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград не  попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ. Бр. 133 от 1998 г. посл. изм. и доп., бр. 19 от 2011 г.) и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона „Долна Места” с идентификационен код BG0000220 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
  • защитена зона „Места” с идентификационен код BG0002076 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 51/2010 г.).

Дейностите, заложени за реализиране с горепосочената горскостопанска програма не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение  № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените в горскостопанската програма дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитена зона BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002076 „Места”за опазване на дивите птици. В тази връзка и  на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „Горскостопанска програма на частен горски имот с номер 000120 в землището на с. Блатска с ЕКАТТЕ 04399, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.