Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 38/2012 г.

Инвестиционно предложение: “Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич – допълнение обект „Озеленяване на градски пейзаж и изграждане на детска площадка в кв. „Дълбошница“, парцел Х, кв. 156А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Съгласно внесената документация с Вх. №4214/19.12.2012 г. горецитираното инвестиционно предложение попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”.

С инвестиционното предложение се предвиждат следните дейности с цел възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр. Петрич: цялостна подмяна на съществуващата и изграждане на нова алейна мрежа; рехабилитация на фонтана; оформяне на пространството около вековния явор; обзавеждане на цялата зона с пейки, перголи и беседки; създаване на кът за детски игри и обзавеждането му с люлки, катерушки, пързалки и др. съоръжения за игра; изграждане на ново енергоспестяващо осветление; засаждане на нови растителни видове.

Предвижда се да бъдат възстановени и благоустроени 3,588 дка зони за отдих. Изкопните работи ще бъдат свързани с благоустрояването на зелените площи, реконструкцията на алеите и изграждането на детските площадки. Предвиденият за изграждане фонтан ще бъде захранен с вода от водопроводната мрежа на града.

Посоченото по-горе инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. На-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0000167 „Беласица” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на горецитираното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за същото, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се провежда процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.