Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 30/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на електропровод 20кV за захранване на „Цех за производство на фурнири и ламели“, находящ се в имот № 49360.0.291 в землището на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4148 от 13.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., бр.94 /2012 г.).

Инвестиционнто предложение предвижда полагане на подземен кабел с дължина на трасето 673 м - от железен стълб до имот 49360.56.7, през имоти - полски път с пл. № 49360.0.93, № 40360.0.284, № 40360.0.285 и № 40360.0.293 до имот № 49360.0.291. За същото е учредено право на пременаване и е представено нотариално заверено съгласие на собственици на засегнатите имоти. За нормалната експлоатация и подръжка на електропровода е предвидено обособяване на сервитут от двете му страни.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение e разположена защитена зона BG0001013 “Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №811 от 16.11.2010 г. (обн. ДВ бр.96/2010 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на електропровод 20кV за захранване на „Цех за производство на фурнири и ламели“, находящ се в имот № 49360.0.291 в землището на с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.