Съдържание

Посетители

В момента има 497  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 29/2012 г.

Инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, находяща се в УПИ VІІ от кв. 197 по ПУП на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград  с дейност по предварително третиране – мелене на пластмасови отпадъци“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаното инвестиционно предложение, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4145 от 13.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г.).

УПИ VІІ от кв. 197  на гр. Гоце Делчев е с площ 2,617 дка и за него има одобрен ПУП - ПР и ПЗ  със Заповед № 644/09.12.2011 г. на кмета на Общината с отреждане на имота «за производство на промишлени стоки, рециклиране, третиране  и предварително сортиране на отпадъци». На обекта се извършват дейности по събиране, транспортиране и съхраняване на неопасни отпадъци, които съгласно Регистрационен документ № 01-РД-164-4/ 30.112011 г. на директора на РИОСВ-Благоевград са от стърготини, стружки, изрезки и опаковки от пластмаса, каучук, хартиени и картонени опаковки,  текстилни материали и стъкло.

Извършваните на площадката дейности не попадат в обхвата на Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от закона процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Предвижданото разширяване на дейността на площадката е с допълнителна дейност по предварително третиране - мелене на пластмасови отпадъци. Предвижда се на предварително третиране, чрез мелене, да се подлагат 1500 т/год. отпадъци от пластмаса и полиетилен. На обекта не се отделят производствени отпадъчни води. Новата дейност също не е свързана с ползване на води.  Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва изградената такава. Предвижданите нови дейности по предварително третиране - мелене на пластмасови отпадъци, не попадат в обхвата на никоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.

Предвид по-горе посоченото, инвестиционното предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, находяща се в УПИ VІІ от кв. 197 по ПУП на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград  с дейност по предварително третиране – мелене на пластмасови отпадъци“ не подлежи на задължителна ОВОС както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо е разположена защитена зона  BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка, находяща се в УПИ VІІ от кв. 197 по ПУП на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград  с дейност по предварително третиране – мелене на пластмасови отпадъци“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.


Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.