Съдържание

Посетители

В момента има 379  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2012

Съобщение № 26/2012 г.

Инвестиционно предложение: Проект “Зелена и достъпна градска среда на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г. ДВ, бр. 94/2012 г.)


Гореописаният проект, съгласно внесеното от Вас Уведомление с вх. № 4126 от 12.12.2012 г. на РИОСВ - Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г).

Съгласно приложената информация в уведомлението се предвиждат следните дейности:

1. Реконструкция на парк „Панорама”, находящ се в гр. Гоце Делчев, кв. 1381, УПИ V, с площ от около 48,3 дка.

2. Реконструкция на междублоково пространство в кв. 10, УПИ I и УПИ II, гр. Гоце Делчев, кв. 10, УПИ I и УПИ II, с площ от около 5,42 дка.

3. Реконструкция на зелени площи на ул. „Сливница”, гр. Гоце Делчев, кв. 26, УПИ I и кв. 27, УПИ I , с площ от около 3,2 дка.

4. Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гоце Делчев, включващо:

а) основни обекти с обща дължина около 5 395 м:

- ул. „Цар Самуил“ – ОТ 645-1091-1090-1077 – рехабилитация с дължина ~ 170 м;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – ОТ 644-1094-1095-1096-403 - подход за Болница – рехабилитация с дължина ~ 290 м;

- ул. „Петър Сарафов“ – ОТ 1102-1100-1099-1094-1091-1084 – реконструкция с дължина ~ 515 м;

- ул. „Одрин“ – ОТ 1076-1090-1096-1098 – рехабилитация с дължина ~ 380 м;

- ул. „Скопие“ – ОТ 404-1097-1098-1099-642 - рехабилитация с дължина ~ 275 м;

- ул. „Охрид“ – ОТ 428-429-430 – рехабилитация с дължина ~ 130 м;

- ул. „Добруджа“ – ОТ 427-431 - рехабилитация с дължина от около 100 мл;

- ул. „Димо Хаджидимов“ – ОТ 360-431-430-432-1102 – реконструкция с дължина ~ 445 м;

- ул. „Ал.Стамболийски“ - OT 362-361-360-359 – рехабилитация с дължина ~ 150 м;

- улица „Беласица“ - OT 217-215-216-214-204-205 – рехабилитация с дължина ~ 225 м;

- ул. „Стою Льондев“ – OT 359-358-217-218 – рехабилитация с дължина ~ 220 м;

- ул. „Даме Груев“ - OT 360-216-215-200 – рехабилитация с дължина ~ 325 м;

- ул. „Завоя на Черна“ - OT 214-201-197-192-179 – рехабилитация с дължина ~ 385 м;

- ул. „Сливница“ – OT 195-196-203-204-361 – рехабилитация с дължина ~ 370 м;

- ул. „Шар планина“ - OT 198/199-197/201-196/203 – рехабилитация с дължина ~ 185 + 180 м;

- ул. „Енос“ - OT 193-192-191 – рехабилитация с дължина ~ 180 м;

- ул. „Струга“ - OT 195-194-193-118-120 – рехабилитация с дължина ~ 210 м;

- ул. „Мидия“ - OT 181-179-120 – рехабилитация с дължина ~ 200 м;

- ул. „Щип” - OT 114-113-211 и ОТ 195-208 – рехабилитация с дължина ~ 210 м;

- ул. „Стефан Веркович“ - OT 118-119-114-115-116-117 – рехабилитация с дължина ~ 130 м;

- ул. „Спаса Фурнаджиева“ - OT 111-112-113 – реконструкция с дължина ~ 120 м;

б) допълнителни обекти с обща дължина около 1 990 м:

- ул. „Завоя на Черна“ - OT 179-175-174-169 – рехабилитация с дължина ~ 135 м;

- ул. „Струга“ – OT 120-178-176-177-165-164-131 – рехабилитация с дължина ~ 400 м;

- ул. „Мидия“ - OT 120-121-122-123-124-125-126 – рехабилитация с дължина ~ 180 м;

- ул. „Стражин“ - ОТ 122-128-129-130 – рехабилитация с дължина ~ 350 м;

- ул. „Страцин“ - ОТ 126-52-51-50-49-48 - рехабилитация с дължина от 305 м;

- ул. „Бабуна“ – OT 163/166-164/165-129/128-50/52 – рехабилитация с дължина ~ 220+220 м;

- ул. „Лозенград“ - OT 172-174-175-176 – рехабилитация с дължина от около 180 м.

Не се предвижда изграждане на допълнителни пътища, улици, проводи на техническата инфраструктура. Дейностите ще се осъществяват само в границите на съществуващите общински имоти и улици. Предвиждат се изкопи до 40 см за направа на легло за тротоарна настилка и улично платно на улици, изкоп 40 см за подравняване на зелени площи в междублоково пространство, парк и зелена площ на ул. „Сливница“. Не се предвижда ползване на взрив. Ще се осигури улеснен достъп за хора с увреждания до всички обекти, включени в проекта. Предвиден е ремонт на съществуващото захранване с питейна вода на декоративна чешма в парк „Панорама“ от уличен водопровод, част от вътрешната ВиК мрежа на града.

Горецитираният проект не попада в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка по реда на ЗООС.

Териториалния обхват на проекта не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Териториалния обхват на проекта не попада в граници на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявените дейности, предмет на проекта, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеният проект “Зелена и достъпна градска среда на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.