Съдържание

Посетители

В момента има 368  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2015 г.

Решение №41-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №41-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план (ПУП) за имот с номер 000491 в местността Туричка черква в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000491; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №40-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №40-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с номер 000815 в местността Попина лъка в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в защитена зона BG0002126 „Пирин Буфер“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Лиляново, имот с номер 000815; защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ и BG0002126 „Пирин Буфер“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №39-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №39-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение за „Изграждане на пункт за технически прегледи, автосервиз и магазин за авточасти в поземлен имот с идентификатор 17395.139.248 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.

Местоположение: област Благоевград, община Гоце Делчев, землище на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.139.248; защитена зона BG0002076 „Места“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №38-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №38-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 026080 с обща площ 4,122 дка, землище на с. Пороминово, община Кочериново, област Благоевград, защитена зона BG0002099 “Кочериново”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №37-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №37-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за пелети и дървен материал и гараж“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот №035030, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитени зони BG0001030 «Родопи - Западни» и BG0002076 “Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №36-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №36-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки и паркинг“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот № 023001, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.

Решение №35-ОС/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е №35-ОС/2015 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) в обхвата на имот с идентификатор 53326.500.41 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, като за него се образува УПИ ІІІ-41, кв. 22 по плана на к. „Огняновски минерални бани“, община Гърмен за строителство на къща за гости“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 53326.500.41 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград, защитена зона BG0001030 «Родопи - Западни».

тук може да изтеглите пълния текст на решението.