Съдържание

Посетители

В момента има 359  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2016 г.

Решение №09-ОС/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е №09-ОС/2016 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам „Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с номер 020004 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград, с цел промяна предназначението на част от него за неземеделски нужди – в обхват определен като проектен поземлени имот с номер 020005 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

Местоположение: област Благоевград, община Сандански, землище на с. Кръстилци, проектен поземлени имот с номер 020005 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград, образуван от поземлени имот с номер 020004 в местността Караджовица, землище на с. Кръстилци, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0001023 „Рупите - Струмешница“ и BG0002098 „Рупите“.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.