Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №55-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №55-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Изграждане на защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Р. Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 в обхвата на поземлен имот с идентификатор 81832.41.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“,което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Местоположение: имот с идентификатор 81832.41.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград, защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.).

Възложител: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, ЕИК 175203478

тук може да изтеглите пълния текст на решението.