Съдържание

Посетители

В момента има 112  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОС - 2018 г.

Решение №58-ОС/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е №58-ОС/2018 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

Съгласувам инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 47754.2.115 в местността Макензен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: поземлен имот с идентификатор 47754.2.115 в местността Макензен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград; защитени зони BG0002072 „Мелнишки пирамиди“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“.

Възложител:Б. А. В.

тук може да изтеглите пълния текст на решението.